ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 • Μπαταρίες κουζίνας & μπάνιου
 • Νεροχύτες
 • Έπιπλα μπάνιου
 • Ντουζιέρες-καμπίνες
 • Λεκάνες
 • Νιπτήρες
 • Πλακάκια

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 • Αδρανή υλικά
 • Τσιμέντα
 • Μονωτικά υλικά
 • Χάλυβας οπλισμού
 • Φυσικές/τεχνητές πέτρες
 • Ξηρά δόμηση
 • Χρώματα
 • Υλικά θερμοπρόσοψης

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 • Λέβητες
 • Σώματα θέρμανσης
 • Θερμοσίφωνες
 • Ηλιακά συστήματα
 • Κλιματιστικά
 • Συσκευές θέρμανσης
 • Αντλία θερμότητας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

 • Σωλήνες και εξαρτήματα Αποχέτευσης
 • Σωλήνες και εξαρτήματα Ύδρευσης / Θέρμανσης
 • Σωλήνες και εξαρτήματα Άρδευσης
 • Σιδηροσωλήνες και εξαρτήματα
 • Βάνες/Κρουνοί/Εξαρτήματα
 • Πιεστικά αντλίας
 • Εξαρτήματα/Αντλίες/Φίλτρα πισίνας
 • Βυτία/Δεξαμενές

ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΚΗΠΟΣ

 • Εργαλεία χειρός
 • Ηλεκτρικά εργαλεία
 • Πλυστικά μηχανήματα
 • Άρδευση και πότισμα
 • Είδη περίφραξης
 • BBQ Φούρνοι